Privacy Policy

Identiteit van de verantwoordelijke

In dit privacy policy wordt uitgelegd op welke wijze wij, taGGle360.nl, persoonsgegevens verwerken. taGGle360.nl wordt geëxploiteerd door Internet Service Nederland B.V., statutair gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27156644.

Indien u vragen heeft over dit privacy policy, de verwerking van persoonsgegevens of indien u uw rechten welke u op grond van de AVG[1] heeft wenst uit te oefenen kunt u contact opnemen met taGGle360.nl:

E-mail: info@taggle.nl
Telefoon: 079 – 342 94 99

Wettelijke grondslag

Verwerking van persoonsgegevens is slechts rechtmatig indien de verwerking valt onder een van de in de Verordening gestelde grondslagen.

Uitvoeren overeenkomst

taGGle360.nl verwerkt persoonsgegevens waar deze nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en taGGle360.nl.

Toestemming

taGGle360.nl verwerkt persoonsgegevens indien u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Gerechtvaardigd belang

taGGle360.nl heeft een gerechtvaardigd belang om u te informeren over nieuwe diensten of overig nieuws dat betrekking heeft op taGGle360.nl. taGGle360.nl zal op grond van dit gerechtvaardigde belang u derhalve middels direct-marketing informeren over deze onderwerpen.

Doel van de verwerking

Uitvoeren van een overeenkomst

taGGle360.nl verwerkt persoonsgegevens om de overeenkomst uit te voeren.

De dienstverlening te verbeteren;

taGGle360.nl verwerkt (persoons)gegevens om de dienstverlening te verbeteren. Zo kan taGGle360.nl u verzoeken om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken. Uw persoonsgegevens zullen daarbij uitsluitend na het verkrijgen van uw toestemming worden verwerkt.

Contact met u op te nemen

taGGle360.nl verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden. Indien u via enige kanaal contact opneemt met taGGle360.nl zullen uw persoonsgegevens worden opgeslagen om een eventuele vraag of klacht te behandelen.

Wettelijke verplichting na te komen

taGGle360.nl verwerkt ook persoonsgegevens om te voldoen aan een op taGGle360.nl rustende wettelijke verplichting.

Gegevens die wij delen

De door u verstrekte persoonsgegevens worden ook opgeslagen op servers van derden, zoals bijvoorbeeld de partij die zorgdraagt voor de hosting van onze website. Ook worden persoonsgegevens opgeslagen in (online) software systemen van derden. Met deze derden heeft taGGle360.nl een verwerkersovereenkomst gesloten waarin deze derden zich committeren om de door hen te verwerken gegevens adequaat te beveiligen en deze gegevens niet zelfstandig te verwerken.

taGGle360.nl zal buiten de gevallen die genoemd zijn in dit privacy policy nimmer persoonsgegevens verstrekken aan derden, tenzij u expliciete toestemming geeft of indien taGGle360.nl daartoe op grond van een rechterlijke uitspraak of wettelijke bepaling verplicht wordt of is.

Beveiliging

taGGle360.nl stelt alles in het werk om verzamelde persoonsgegevens adequaat te beveiligen. taGGle360.nl heeft zowel technische- als organisatorische maatregelen getroffen om, gezien de aard van de te verwerken persoonsgegevens, een voldoende mate van beveiliging van deze persoonsgegevens te realiseren.

De website van taGGle360.nl is beveiligd met een SSL certificaat. Alle via de website verzonden berichten worden derhalve op een versleutelde wijze aan taGGle360.nl verzonden.

Duur van de opslag

taGGle360.nl zal alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst verwerken en nadat de overeenkomst tussen u en taGGle360.nl eindigt zal taGGle360.nl de persoonsgegevens nog 12 maanden bewaren. Gegevens die, nadat taGGle360.nl deze anonimiseert, niet langer als persoonsgegevens worden aangemerkt, zoals woonplaats, geslacht en leeftijd, worden voor statistische doeleinden voor onbepaalde tijd opgeslagen. Deze gegevens zijn nimmer tot u als natuurlijk persoon te herleiden.

Indien taGGle360.nl daartoe een zwaarwegende reden voor heeft zal taGGle360.nl uw persoonsgegevens langer bewaren dan de aangegeven termijn van 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomt tot u en taGGle360.nl. In dat geval zal taGGle360.nl u informeren over de verlengde duur van de opslag van uw persoonsgegevens en het zwaarwegende belang dat taGGle360.nl daarvoor heeft.

Wijziging van het privacy policy

taGGle360.nl is gerechtigd om te allen tijde wijzigingen in dit privacy policy aan te brengen. Indien taGGle360.nl overgaat tot wijziging van het privacy policy zal u daarover geïnformeerd worden via de website.

Uw rechten

Hieronder leest u welke rechten u heeft en op welke wijze u deze rechten jegens taGGle360.nl kan uitoefenen.

Recht om toestemming in te trekken

Indien taGGle360.nl van u toestemming heeft verkregen om persoonsgegevens te verwerken heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming weer in te trekken.

Recht van inzage en correctie

U heeft te allen tijde recht om inzage te vragen in de over u verzamelde persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht om de door taGGle360.nl verwerkte persoonsgegevens (door taGGle360.nl ) te laten corrigeren.

Recht van vergetelheid

U heeft het recht om taGGle360.nl te verzoeken alle over u verzamelde gegevens te verwijderen. In beginsel dient taGGle360.nl aan dit verzoek te voldoen. In bepaalde gevallen kan een ander (wettelijke) belang zwaarder wegen dan het recht op vergetelheid, zulks ter beoordeling van taGGle360.nl.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om, indien u na een klacht niet in samenspraak met taGGle360.nl tot een oplossing kan komen, een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt uw klacht schriftelijk indienen en insturen naar het volgende adres:

Autoriteit Persoonsgegevens.
Postbus 93374, 2509 AJ
Den Haag

Toepasselijk recht & overige

Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van dit privacy policy zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder toepasselijkheid van de Nederlandse wet.

Indien taGGle360.nl overgaat op een derde partij of dat taGGle360.nl fuseert met een derde partij, mogen uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan deze partij. Deze partij verkrijgt daarmee het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken zoals overeengekomen is in dit privacy policy.

Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens, dient u deze via een e-mailbericht aan taGGle360.nl (info@taggleauto.nl) kenbaar te maken.

Welke persoonsgegevens taGGle360.nl verwerkt

Door u te verstrekken (persoons)gegevens:

Persoonsgegevens die taGGle360.nl via het gebruik van de website verkrijgt worden uitsluitend op basis van een door u gegeven toestemming verwerkt. De door u via de website verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt om contact met u op te nemen en u te informeren over de door taGGle360.nl geleverde diensten.

Cookies

Bij het bezoeken aan taGGle360.nl kunnen er cookies geplaatst worden in je browser, en van je webbrowser worden gelezen. Een cookie kun je zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van de browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan bijvoorbeeld worden gebruikt om je voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan, om ingelogd te blijven op een interactief deel van een website, of om advertenties af te stemmen op de interesses en voorkeuren op basis van je bezoek aan websites van ISN en andere websites op internet. Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar je kunt het gebruik van cookies weigeren meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van je browser aan te passen. Het (selectief) weigeren van cookies kan leiden tot inlogproblemen op taGGle360.nl.

Google Analytics

taGGle360.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ISN, de exploitant van taGGle360.nl, te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken en op welke manier ze de site bezoeken. De door een cookie gegenereerde informatie over je gebruik van taGGle360.nl (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je taGGle360.nl gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor ISN, de exploitant van taGGle360.nl en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google en/of ISN mogen deze informatie aan derden verschaffen indien Google en/of ISN hiertoe wettelijk wordt/worden verplicht.

[1] Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).